بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن: 02122141207 -تلفن گویا: 02128423125 - موبایل: 09901155125

 

 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ دوره ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﯾﻖ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي دﺳﺘﯽ" در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  (1397-1394) ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺻﺮﻓﺎ ﺿﺮورﯾﺴﺖ در آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در دوره ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﯾﻖ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي دﺳﺘﯽ" ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دردوره ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 96 و97 در آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﯾﻖ وﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي دﺳﺘﯽ)وﯾﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ (ﻣﺠﺮي) ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ در آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدود ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.   ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﻘﻂ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دوره اي ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﯽ باشد.

 زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﺮﯾﻖ ﻧﯿﻤﻪ اول اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1397 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ آن ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎ، در ﺗﺎرﯾﺦ 25 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ روي ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .

ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﯽ ﻓﺮﻣﺖ اﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ  B Nazanin  ﺳﺎﯾﺰ 12 ﺟﺪول زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ آدرس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید اﺳﺎﻣﯽ را ارﺳﺎل و ﺳﭙﺲ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ اداره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن:

http://125.tehran.ir/Default.aspx?tabid=603#149997

 

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد، میدان بهرود، بلوار عابدی ،  خیابان فاتحان مجتمع علوم پزشکی برج C1طبقه همکف

آدرس کارخانه : تهران ، رباط کریم - انجم آباد خیابان همت ک سعادت ششم  

تلفن دفتر مرکزی :  09901155125 - 02122145041 - 02122141207

ایمیل :   baranagroup521 a gmail.com  -  info a baranagroup.com

نمایندگی  شمال غرب کشور: 

آدرس: تبریز: میرداماد ،فازسوم ویلاشهر، خیابان گلستان، پلاک ۱۱

تلفن : 09143134507 - آقای مطلبی

 

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H