بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن: 02122141207 -تلفن گویا: 02128423125 - موبایل: 09901155125

 

تعاریف
-0-0 رایزر
لوله عمودی مربوط به سیستم آتشنشانی )لوله ایستاده، شبکه اسپرینکلر یا مشترک( که ممکن است بهصورت خشک، تر یا
ترکیبی اجرا شود.
رایزر خشک: رایزر خشک لولهای است به شکل عمودی که در حالت عادی خالی از آب بوده و در هر طبقه به یک خروجی
متصل میگردد. رایزر خشک به آب شهری یا منبع تأمین آب متصل نبوده و بهوسیله ورودیهای پیشبینیشده میتواند توسط
پمپهای خودروی آتشنشانی تغذیه شود. این رایزر به آتشنشانها اجازه میدهد بدون اتلاف وقت برای لولهکشی عمودی از
محل خودروی آتشنشانی تا طبقات فوقانی ساختمان، بهراحتی و با استفاده از یک بند لوله استاندارد آتشنشانی، آتشسوزی
را در هر طبقه ساختمان مهار نمایند.
رایزر تر: رایزر تر همواره دارای آب بوده و به منبع تأمین آب سیستم اطفای حریق ساختمان متصل است. در این روش امکان
تغذیه سیستم توسط پمپ خودروی آتشنشانی وجود ندارد.
رایزر ترکیبی: در سیستم ترکیبی، لوله عمودی رایزر همواره دارای آب بوده و به منبع تأمین آب سیستم اطفاء حریق متصل
است. علاوه بر آن این سیستم دارای انشعاب مخصوص خودروهای آتشنشانی بوده که در صورت نیاز میتواند توسط پمپ
خودروهای آتشنشانی تغذیه گردد.
رایزر مشترک: در این روش تنها یک رایزر جهت تأمین آب سیستم اسپرینکلر و همچنین سیستم لوله ایستاده استفاده میشود.
استفاده از این روش مستلزم رعایت سایز مناسب و همچنین نکات طراحی مربوط به نحوه انشعاب گیری )به فصل 1 مراجعه
شود( میباشد.
-2-0 سیستم لوله ایستاده ) Standpipe )
آرایشی از لولهکشی، شیرآلات، اتصالات شیلنگ و سایر تجهیزات نصبشده در ساختمان یا سازه با اتصالات شیلنگ که بهگونهای
جانمایی شدهاند که توانایی تخلیه آب بهمنظور اطفای حریق، حفاظت از متصرفین و همچنین حفاظت از سازه و محتویات آن
را داشته باشند.
-9-0 سیستم شبکه بارنده خودکار ) Sprinkler System )
متشکل از منبع یا منابع تأمین آب، یک یا چند منطقه اسپرینکلر، شیر کنترل اصلی و چیدمان لولههای متصل به اسپرینکلرها
میباشد. سیستم اسپرینکلر خودکار بهمنظور کشف و اطفاء یا کنترل حریق با عامل اطفایى آب بوده که اساساً عمل کنترل در
این سیستم در مرحله اولیه رشد حریق انجامگرفته و ازاینجهت در جلوگیرى از بروز خسارات بعدى بسیار مؤثر است و
صدمات آتشسوزى را به حداقل میرساند.
سیستم اسپرینکلر معمولاً کل ساختمان را تحت پوشش قرار میدهد. برخى اوقات مراجع ذیصلاح اجراى سیستم اسپرینکلر را
فقط بهمنظور حفظ جان افراد و خروج ایمن متصرفین از ساختمان توصیه مینمایند و ممکن است فقط قسمتهای محدودى
که موردنظر مراجع ذیصلاح است تحت پوشش سیستم اسپرینکلر قرار گیرند.

سیستم اطفای غیر خودکار
سیستمی که بهصورت غیر خودکار و توسط متصرفین، نیروهای آموزشدیده و یا آتشنشانان مورد استفاده قرار میگیرد.
-9-0 سیستم اطفای خودکار
سیستم اطفای حریقی که بدون دخالت عوامل انسانی و بهصورت مستقل یا توسط سیستم اعلام حریق فعال شده و حریق را
کنترل یا اطفاء مینماید.
-6-0 شیلنگ نواری ) Lay Flat )
این شیلنگ در حالت بدون آب، به شکل یک نوار تخت دور قرقره یا روی رک مخصوص قرار میگیرد. جهت استفاده باید ابتدا
بهصورت کامل روی زمین پهن شده و سپس با باز نمودن شیر آب، پر از آب شود. استفاده از این شیلنگها مخصوص افراد
آموزشدیده میباشد. در حال حاضر در برخی از متون، اشتباهاً به این نوع شیلنگ، شیلنگ فایرباکس یا شیلنگ کنفی نیز
گفته میشود.
-7-0 شیلنگ لاستیکی نیمهسخت
این شیلنگ معمولاً از جنس لاستیک بوده و حالت ظاهری آن در شرایط بدون آب و آبگیری شده، مشابه هم است. استفاده از
این شیلنگ ساده و بدون نیاز به آموزش بوده و جهت استفاده متصرفین در مراحل اولیه حریق در نظر گرفته میشود. در حال
حاضر در برخی از متون، بهاشتباه به این نوع شیلنگ، شیلنگ هوزریل نیز گفته میشود.
-8-0 ایستگاه شیلنگ
محلی که در آن انشعابات شیلنگهای آتشنشانی جانمایی شده و میتواند مجهز به ادواتی نظیر قرقره نگهدارنده شیلنگ،
شیلنگ، نازل و ادوات جانبی و همچنین خاموشکنندههای دستی باشد.
-3-0 رک مخصوص شیلنگ نواری
محلی که بهمنظور قرارگیری یک یا چند بند شیلنگ نواری آتشنشانی تعبیه میشود. این محل میتواند جهت حفاظت بیشتر
داخل کابینت مخصوص قرار گیرد.
-01-0 سر لولههای چرخشی
نوع خاصی از سرلوله که به دلیل عدم آببندی صحیح، تجمع ذرات داخل لولهها در پشت سرلوله و گرفتگی آن و مهمتر از آن
سختی کارکرد با آنها برای متصرفین، استفاده از آنها توصیه نمیگردد. این سرلولهها فاقد اهرم کنترل هستند.
-00-0 اتصال آتشنشانی (Fire Department Connection)
اتصال مخصوص نیروهای آتشنشانی که به شبکه لولهکشی خشک یا ترکیبی داخل ساختمان مرتبط بوده و توسط پمپ
خودروی آتشنشانی، تغذیه میشود.

انشعاب کمکی آتشنشانی
انشعابی از شبکه آب شهری که بهطور مستقل از انشعاب آب مصرفی و توسط سازمان آب، تحت عنوان انشعاب آب آتشنشانی
به ساختمان متصل میگردد.
-09-0 شبکه آب آتشنشانی
این شبکه شامل منبع آب آتشنشانی، لولههای آبرسانی، جعبههای آتشنشانی، شیرهای کنترل و متعلقات، منبع تأمین آب
و ... میباشد. تنها مصرف مجاز از شبکه آب آتشنشانی، بهمنظور اطفاء حریق بوده و هرگونه برداشت دیگری با مقاصد متفاوت
)آبیاری فضای سبز، تأمین آب سیستم سرمایش یا گرمایش ساختمان، شستشوی محیط و ...( از این شبکه مجاز نمیباشد.
-01-0 کلکتور ورودی پمپ
کلکتور ورودی وظیفه رساندن آب به ورودیهای پمپها را داشته و توسط لولههای ارتباطی به مخزن تأمین آب آتشنشانی
متصل میگردد.
-09-0 کلکتور خروجی پمپ
کلکتور خروجی وظیفه جمعآوری آب پمپاژ شده توسط پمپها را دارد که آن را به سمت رایزرهای اصلی آتشنشانی هدایت
مینماید.
-06-0 فشارسنج ) Manometer )
وسیلهای که جهت سنجش میزان فشار سیال داخل یک لوله یا مخزن یا یک شبکه بسته و نمایش آن به کار میرود.
-07-0 پرشرسوئیچ ) Presure Switch )
وسیلهای قابل تنظیم با امکان ارسال فرمان به تجهیزات دیگر، که در صورت کاهش فشار از حدی مشخص و یا افزایش فشار
به بیش از مقداری مشخص، فرمانهای متناوبی صادر مینماید.
-08-0 شیر تست ) Test Valve )
شیری که جهت اطمینان از صحت عملکرد یک سیستم، نظیر پمپها یا شاخهای از خطوط شبکه بارنده نصب و استفاده
میشود.
-03-0 شیر دروازهای با رزوه بلند ) OS & Y )
نوعی شیر دروازهای که معمولاً جهت کنترل جریان آب در سیستمهای شبکه بارنده آتشنشانی بهکار رفته و قسمت رزوه آن
( Stem ( بیرون از بدنه شیر بوده و با باز شدن یا بسته شدن شیر، از بدنه شیر بیرون زده یا داخل آن فرو میرود. ویژگی آن
این است که با نگاه کردن به آن میتوان از باز و بسته بودن آن اطلاع پیدا کرد.
-21-0 شیر یکطرفه ) Check valve )
نوعی شیر که تنها در یک جهت به سیال اجازه عبور میدهد. در مواردی که جهت عبور سیال مهم باشد از این تجهیز بهمنظور
ایجاد محدودیت در حرکت سیال، استفاده میشود.

شیر کنترل ) Control Valve )
شیری که جریان آب را در سیستمهای اطفاء حریق کنترل مینماید. نیازمند استاندارد ملی
-22-0 شیر توپکی ربع گرد ) Ball valve )
نوعی شیر توپکی که دارای یک اهرم با قابلیت حرکت 12 درجه جهت کنترل جریان بوده و از یک قطعه توپی شکل جهت
قطع جریان استفاده میکند. این شیر در سیستم لولهکشی گاز ساختمان نیز بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.
-29-0 شیر دروازهای ) Gate valve )
نوعی شیر قطع و وصل جریان که دارای فلکهای پیچشی جهت کنترل جریان بوده و از یک گُوِه برای قطع جریان استفاده
میکند. شیرآلات قطع و وصل جریان آب در لولهکشی آب بهداشتی آشامیدنی نیز عمدتاً از این نوع هستند.
-21-0 شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر ) Wet Alarm Check Valve )
نوعی شیر یکطرفه که معمولاً در سیستمهای اسپرینکلر بهکار رفته و دارای فشارسنج میباشد. این وسیله میتواند بهصورت
پکیج متشکل از مکانیزم تشخیص جریان و ارسال سیگنال به سیستم اعلام حریق، شیر تخلیه و زنگ هشدار مکانیکی بوده و
استفاده از آن در ابتدای رایزرهای اسپرینکلر توصیه میشود.
-29-0 منبع انبساط ) Chamber )
نوعی مخزن تحتفشار که وظیفه کنترل و کاهش شوکهای ناشی از افزایش فشار سیستم لولهکشی را دارد.
-26-0 استاندارد
تجهیزات و مصالحی که دارای استاندارد مشخص مناسب برای تولید بوده و توسط سازمان ملی استاندارد ایران تائید شده یا
دارای استانداردهای معتبر بینالمللی باشند.
-27-0 فهرستشده ) Listed )
تجهیزات، مصالح و یا خدمات مشمول در فهرست منتشره شده توسط نهاد قانونی مسئول که مورد ارزیابی )شامل آزمون و
ارزیابی مصالح و یا تولید تجهیزات و ارزیابی خدمات بهصورت دورهای( قرار میگیرند و این فهرست بیانگر این موضوع است که
تجهیزات، مصالح و خدمات، مطابق با مقررات، دستورالعملها، استانداردها و معیارهای فنی مصوب بوده و مناسب بودن آنها
برای هدف مشخصی تائید شده باشند.
در این دستورالعمل، منظور از فهرست شده، تجهیزات و مصالحی هستند که توسط موسسههای معتبر و مورد تائید سازمان
آتشنشانی تهران نظیر UL ، ULC ، Vds ، FM ، LPCB و غیره مورد آزمایش قرارگرفته و عملکرد صحیح آنها از طریق بررسی
اسناد فنی رسمی، جهت به کار بردن در سیستمهای ایمنی و آتشنشانی، مورد تائید قرار گرفته و در پرتال اینترنتی سازمان
منتشر شده باشد.

-28-0 اسپرینکلر، بارنده ) Sprinkler )
وسیله اطفاء یا کنترل حریق است و هنگامیکه حباب شیشهای حساس به حرارت آن تا دمای مشخصی گرم میشود، بهصورت
خودکار عمل کرده و آب را در منطقه تحت پوشش خود تخلیه میکند.
-23-0 اسپرینکلر پایینزن ) Pendent Sprinkler )
نوعی اسپرینکلر که جریان آب را به سمت پایین تخلیه میکند.
-91-0 اسپرینکلر دیواری ) Sidewall Sprinkler )
نوعی اسپرینکلر که با دفلکتور خاص که توانایی تخلیه بخش عمده آب خود را بهصورت نیمدایره و در جهت مخالف دیوار
مجاور خود، دارد.
-90-0 اسپرینکلر بالا زن ) Upright Sprinkler )
اسپرینکلری است که جریان آب را به سمت بالا تخلیه کرده و آب پس از برخورد به دفلکتور تغییر جهت داده و به سمت پایین
زمین برمیگردد.
-92-0 اسپرینکلر پوشش گسترده
نوعی اسپرینکلر اسپریکننده است که مساحتی بیشتر از انواع دیگر اسپرینکلرها را میتواند تحت پوشش خود قرار دهد.
-99-0 اسپرینکلر پاسخ سریع ) QR )
نوعی اسپرینکلر اسپریکننده که دارای حباب شیشهای با سرعت عکسالعمل بیشتری نسبت به اسپرینکلرهای پاسخ استاندارد
1 و یا کمتر بوده و بهعنوان اسپرینکلر پاسخسریع برای مقاصد موردنظر / میباشد که نرخ این پاسخ زمانی 12 )متر - ثانیه( 2
فهرست میشود. استفاده از این نوع اسپرینکلر میتواند در بسیاری از موارد منجر به کاهش قابلتوجه ناحیه طراحی و به دنبال
آن آبدهی پمپ و حجم مخزن ذخیره خواهد شد.
-91-0 اسپرینکلر مسکونی ) Residential )
1 و یا کمتر دارد و برای محافظت / نوعی اسپرینکلر پاسخ سریع است که حباب شیشهای با نرخ پاسخ زمانی 12 )متر - ثانیه( 2
از واحدهای مسکونی فهرست میشود.
-99-0 اسپرینکلر اسپریکننده
اسپرینکلری که توانایی قابل قبولی در کنترل طیف گستردهای از گروههای مختلف آتشسوزیها را دارد.
-96-0 اسپرینکلر اسپریکننده استاندارد
1-الف، ب و ج داشته باشد. -1- اسپرینکلری که منطقه تحت پوششی مطابق با جداول 1
-97-0 واحد مسکونی )برای نصب و راهاندازی اسپرینکلر(
واحد مسکونی به یک یا چند اتاق که برای زندگی یک یا چند نفر طراحی شده است گفته میشود و میتواند شامل امکاناتی
مثل آشپزخانه،

اتاق کوچک
اتاقی در محیط کمخطر که سازهای غیر مسدودکننده داشته و مساحت آن کمتر یا برابر با 71 مترمربع است.
-93-0 ارتفاع سقف ) Ceiling Height )
فاصله بین کف تا وجه زیرین سقف یا بام در یک ناحیه میباشد.
-11-0 سقف مسطح
سقفی پیوسته که در یک صفحه قرار داشته باشد.
-10-0 سقف افقی
1161 درصد( باشد. ( سقفی که شیب آن برابر یا کمتر از 1 در 1
-12-0 سقف شیبدار
1161 درصد( باشد. ( سقفی که شیب آن بیشتر از 1 در 1
-19-0 سقف صاف
سقفی که در آن برجستگی یا تورفتگی قابلملاحظهای وجود نداشته باشد.
-11-0 سیستم لولهکشی اسپرینکلر
سیستمی متشکل از شبکه لولهکشی که مطابق با استانداردهای مهندسی محافظت در برابر آتش طراحی شده و شامل
اسپرینکلر، منبع تأمین آب، شیر کنترل، هشداردهنده جریان آب و شیر تخلیه میباشد که میتواند توسط حرارت آتش فعال
شده و آب را روی منطقه آتشسوزی تخلیه کند.
در سیستمهای متداول در ساختمانها، در صورت بروز حریق، تنها اسپرینکلر یا اسپرینکلرهایی که در مجاورت حریق باشند
فعال شده و برخلاف تصور عامه افراد بههیچوجه تمامی اسپرینکلرها بهطور همزمان شروع به تخلیه و پاشش آب نمینمایند.
بررسی شود. آتشسوزیهای گذشته نشان داده که در ساختمانهای دارای سیستم اسپرینکلر خودکار، بهندرت کسی دچار
سوختگی شدید یا فوت شده است.
-19-0 سیستم طراحیشده بر اساس محاسبات هیدرولیکی ) Hydraulically Designed System )
سیستم اسپرینکلری که در آن سایز لولهها بر اساس محاسبه افت فشار آب در شبکه لولهکشی تعیین میشود. بر اساس این
روش به ازای هر واحد سطح کف فضای طراحی مقدار مشخصی از آب باید تخلیه شود. طراحی سیستم اسپرینکلر بر اساس
محاسبات هیدرولیکی منجر به کاهش قابلتوجه سایز لولهها و هزینههای لولهکشی سیستم شده و ارجحیت دارد.
-16-0 سیستم لولهکشی با جداول پیش تعیینشده ) Pipe Schedule System )
سیستم اسپرینکلری که در آن اندازه لولهها توسط جداول پیش تعیینشده انتخاب میشود که در آن با توجه به طبقهبندی
تصرف و تعداد اسپرینکلرها اندازه لولهها مشخص میشود لازم به ذکر است طراحی با این روش عموماً منجر به افزایش هزینهها
میشود.

سیستم اسپرینکلر لولهتر ) Wet Pipe Sprinkler System )
سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرهای خودکاری متصل به سیستم لولهکشی دارای آب متصل به منبع آب بهگونهای که
آب موجود در سیستم بلافاصله پس از فعال شدن اسپرینکلرها در اثر حرارت آتش، تخلیه میشود.
-18-0 سیستم اسپرینکلر لوله خشک ) Dry Pipe Sprinkler System )
سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرهای خودکار که به یک سیستم لولهکشی حاوی هوا یا نیتروژن تحتفشار متصل بوده
و بهمحض کم شدن فشار، به سبب تخلیه از یک خروجی سیستم )نظیر عمل کردن یک اسپرینکلر(، یک شیر مخصوص، تحت
عنوان شیر لوله خشک، توسط فشار آب سیستم، باز شده و آب داخل شبکه لولهکشی جریان پیدا کرده و از اسپرینکلرهای
فعالشده، خارج میشود.
-13-0 سیستم اسپرینکلر پیش عملگر ) Preaction Sprinker System )
سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرهای خودکار متصل به سیستم لولهکشی حاوی هوا )تحتفشار یا غیر تحتفشار( که
در آن فرمان باز شدن شیر اصلی آب به کمک سیستم اعلام حریق صادر میگردد.
-91-0 شیر تنظیم فشار ) Presure requlating valve )
وسیلهای که باهدف کاهش، محدود کردن و تنظیم فشار آب طراحی شده است.
-90-0 شاخهها ) Branch Lines )
لولههایی که آب اسپرینکلرها را بهطور مستقیم تأمین میکند.
-92-0 لولههای اصلی ) Cross Mains )
لولههایی که آب شاخهها را بهطور مستقیم تأمین میکند.
-99-0 لولههای اصلی تغذیهکننده ) Feed Mains )
لولههایی که لولههای اصلی را بهطور مستقیم یا از طریق رایزرها تغذیه میکند.
-91-0 سیستمهای نظارتی هشداردهنده ) Supervisory Device )
تجهیزاتی که برای نظارت بر شرایط و وضعیت اجزاء شبکه اسپرینکلر خودکار و آب آتشنشانی و ... طراحی شده است.
-99-0 هشداردهنده جریان آب ) Waterflow Alarm Device )
وسیلهای که حرکت آب در سیستم را تشخیص داده و بهصورت مکانیکی یا الکتریکی تجهیزات موردنظر هشداردهنده شنیداری
یا دیداری را فعال میکند.
-96-0 ساختارهای مسدودکننده ) Obstructed Construction )
ساختارهای پانلی یا سایر ساختارها مانند تیرها، خرپاها و یا سایر اجزا که به نحوی مانع انتقال حرارت یا توزیع آب میشود و
بهطور عمده بر توانایی اسپرینکلرها برای کنترل یا اطفای حریق تأثیر میگذارند.

ساختارهای غیر مسدودکننده ) Un-Obstructed Construction )
ساختارهایی که در آن تیرها، خرپاها و سایر قطعات بهگونهای هستند که مانع جریان گرما و یا توزیع آب نشده و بر روی توانایی
اسپرینکلرها در کنترل یا اطفای حریق تأثیرگذار نمیباشند. ساختارهای غیر مسدودکننده، اعضای سازهای افقی توخالی دارند
که در آن، بازشوها حداقل 72 درصد مساحت سطح مقطع را تشکیل دادهاند و فاصله بین اعضای سازه از یکدیگر بیشتر از 𝑚
( 263 𝑓𝑡 7/1 ( باشد.
-98-0 گروهبندی تصرفها
در این دستورالعمل، سه گروه ساختمانی بر اساس نوع و ساختار تصرف مطابق ذیل تعریف شده است. لازم به ذکر است این
گروهبندیها تنها منحصر به برخی الزامات این دستورالعمل بوده و قابلتعمیم به سایر دستورالعملها و استانداردها نمیباشد.
در خصوص سایر تصرفاتی که در این قسمت به آنها اشاره نشده است، باید طبق نظر مقام قانونی مسئول عمل شود.
11 - گروهبندی تصرفات بر اساس کاربری، ارتفاع و زیربنای کلی ساختمان

* منظور از مساحت، زیربنای کل ساختمان شامل تمامی طبقات و قسمتها است.
** منظور از ارتفاع، فاصله کف آخرین طبقه تا تراز معبر دسترسی مجاور ساختمان است.
*** برای تصرفات تجاری حداکثر 2 طبقه که مجموع متصرفین آنها کمتر از 12 نفر باشد، میتوان گروه تصرف را S1 در نظر گرفت

-93-0 حداقل الزامات گروهبندیهای مختلف
11 میباشد. در شکل - 11 مطابق جدول 1 - حداقل الزامات سیستمهای اطفای حریق گروههای سهگانه ذکرشده در بند 1
11 ، نمای شماتیک یک سیستم اطفای حریق به همراه برخی متعلقات نمایش داده شده است. - شماره 1
11 - حداقل الزامات سیستمهای اطفای حریق تصرفات سهگانه - جدول 1

-2 تذکرات کلی
-0-2 سیستمهای اطفای آبی مطرحشده در این دستورالعمل، مربوط به ساختمانهای با کاربری تجاری، مسکونی و اداری
بوده و تعمیم آن به کاربریها و تصرفهای حساس نظیر پالایشگاهها، نیروگاهها، مراکز تسلیحاتی، انبارها و غیره توصیه نمیشود.
در این شرایط باید از کدها و استانداردهای معتبر و مرتبط جهت تکمیل مطالب این دستورالعمل استفاده گردد.
-2-2 جهت تطابق با اتصالات مرسوم آتشنشانی تهران، کلیه اتصالات آتشنشانی بهکاررفته در سیستمهای اطفای حریق باید
از نوع Storz باشد.
-9-2 جهت کاهش هزینههای اجرا و همچنین اطمینان از عملکرد صحیح سیستم، طراحی سیستمهای اطفای حریق به
روش محاسبات هیدرولیکی توصیه میگردد.
-1-2 در این دستورالعمل به ملزومات طراحی و اجرای سیستمهای اطفای دستی، شامل خاموشکنندههای دستی و لولههای
ایستاده )جعبهها( آتشنشانی، سیستم اطفای آبی خودکار )شبکه بارنده(، مخازن ذخیره آب، پمپها، ادوات و شیرآلات کنترلی
پرداخته خواهد شد.

 

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد، میدان بهرود، بلوار عابدی ،  خیابان فاتحان مجتمع علوم پزشکی برج C1طبقه همکف

آدرس کارخانه : تهران ، رباط کریم - انجم آباد خیابان همت ک سعادت ششم  

تلفن دفتر مرکزی :  09901155125 - 02122145041 - 02122141207

ایمیل :   baranagroup521 a gmail.com  -  info a baranagroup.com

نمایندگی  شمال غرب کشور: 

آدرس: تبریز: میرداماد ،فازسوم ویلاشهر، خیابان گلستان، پلاک ۱۱

تلفن : 09143134507 - آقای مطلبی

 

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H