بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑــﻪ دﻻﯾﻠــﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﻋــﺪم ﺷــﻨﺎﺧﺖ وآﮔــﺎﻫﯽ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ  ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ وﯾﺎ ﺿـﻌﻒ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺑﻮدﺟـﻪ  ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ و ﺿـﺮورت اﺳـﺘﻔﺎده ازاﻟﺒﺴـﻪ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ در  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و اﻣﺪادي ﮐﺸﻮرﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﮐﻠـﯽ در  ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻓــﺮدي و ﺑــﻪ ﻣﺨــﺎﻃﺮه اﻓﺘــﺎدن ﺟــﺎن   ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﯾﺜﺎرﮔﺮﺷﺪه واﯾـﻦ ﻧﻘﯿﺼـﻪ ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ وﻓـﻮر درﮐـ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐـﻼن  ﺷـﻬﺮﻫﺎ ازﻧﻈﺮﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻟـﻮازم  و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ ازﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

لذا جهت اطلاع از ویژگی های البسه استاندارد آتش نشانی جزوه ای مناسب جهت کسب اطلاعات شما عزیزان در سایت قرار داده شده است

لطفا جهت دانلود روی آیکون زیر کلیک نمایید:

Image result for ‫آیکون دانلود‬‎

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

Template Design:A.H