بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن:02146019197  تلفن گویا:02128423125

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي دوره ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﯾﻖ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﯽ

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي دوره ﻫﺎ : ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان
آدرس : اﻧﺘﻬﺎي اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن )ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا( - ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ - ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم زاده اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ - ﺟﻨﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

اسامی شرکت کنندگان به ترتیب شماره دوره به شرح زیر می باشد:جهت مشاهده ی فایل روی آیکون کلیک نمایید

Image result for icon download

 

 

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد، میدان بهرود، بلوار عابدی ،  خیابان فاتحان مجتمع علوم پزشکی برج C1طبقه همکف

آدرس کارخانه : تهران ، رباط کریم شهرک صنعتی عرفان ارغوان 3 پ 11

تلفن دفتر مرکزی :  09901155125 - 02122145041 - 02122141207

ایمیل :   baranagroup521 a gmail.com  -  info a baranagroup.com

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H