بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن: 02122141207 -تلفن گویا: 02128423125 - موبایل: 09901155125

 

بر خلاف تصور عامه مردم نسبت به عدم استفاده از آسانسور ها در هنگام حریق، آسانسورهایی که براي سرویس دهی در هنگام حریق و حوادث مشابه بهینه سازي و آماده سازي شده باشند می توانند وظیفه اي حیاتی را در سرعت بخشیدن به امداد رسانی داشته باشند. یکی از مهمترین ویژگی هاي آسانسور هاي آتش نشانی، سرعت بخشیدن به عملیات امداد رسانی نیروهاي امدادگر به متصرفان گرفتار شده در طبقات هنگام حادثه و آتش سوزي است. بالاخص آن دسته از متصرفانی که به علت کهولت سن و یا ناتوانی و معلولیت جسمی توان واکنش سریع و یا استفاده از پلکان هاي اضطراري را ندارند. به همین منظور لازم است آسانسوري مخصوص در هنگام آتش سوزي در اختیار افراد آتش نشان قرار گرفته تا بتوانند با راندمان بیشتر براي آن کلید آتش نشانی تعبیه می ¡ عملیات تخیله افراد ساختمان را انجام دهند.جهت کنترل آسانسور توسط آتش نشانان شود که در مواقع ضروري توسط آتش نشانان فعال شده و کنترل آسانسور فقط توسط آنها و از داخل کابین صورت گیرد و به سایر احضارها پاسخ داده نمی شود تا کارایی آسانسور با حذف توقف هاي غیر ضروري بیشتر گردد.

این ضابطه براي ساختمان هایی که از این پس ساخته می شوند اجرایی می باشد در خصوص سایر ساختمان هایی که قبل از این تاریخ پروانه ساخت خود را دریافت نموده اند و یا تغییر نقشه به هر دلیلی دارند با توجه به شرایط معماري و تمهیدات ایمنی می بایست آسانسور موجود را به آسانسور آتش نشان تبدیل نموده به نحوي که در آن موارد ذیل لحاظ گردد .

 • رعایت دوربندي و دودبندي کامل چاله و کابین آسانسور آتش نشان ·
 • مقاوم سازي ساختار شفت آسانسور آتش نشان ·
 • قرار دادن سیمها در داخل داکت مقاوم در برابر حریق (محافظت شده) ·
 • تامین روشنائی کابین آسانسور آتش نشان ·
 • تزریق فشار مثبت هوا داخل فضاي چاله آسانسور متناسب با حجم آن به شرط قابلیت تنظیم براي حداقل ظرفیت ·
 • 0/48 متر مکعب بر ثانیه ( 300 فوت مکعب بر دقیقه) براي هر درب چاله آسانسور
 • نصب بورد مخصوص که بتواند در زمان وقوع حریق آسانسور را از دسترس نیروهاي عادي خارج کرده و در ·
 • اختیار نیروهاي عملیاتی سازمان آتش نشانی قراردهد .
 • لابی موجود بدون در نظر گرفتن تهویه به عنوان فضاي امن در نظر گرفته به صورتیکه تمامی دربهاي مشرف به ·
 • لابی موجود دودبندو دیوارها با ساختار دو ساعت مقاوم در برابر حریق محافظت شود .

 الزامات عمومی براي آسانسور هاي آتش نشانی در معماري ساختمان
1. ساختمان هایی با اختلاف ارتفاع بیش از 23 متر از سطح زمین باید داراي حداقل یک آسانسور آتش نشانی( با توان حمل یک
برانکارد) باشند.
2. ساختمان هایی با اختلاف ارتفاع بیش از 40 متر از سطح زمین باید داري حداقل دو آسانسور آتش نشانی ( با حداقل توان
حمل یک برانکارد در یکی از آن ها) باشند.
3. یک آسانسور آتش نشانی باید داراي تمامی ضوابط مطرح شده در مباحث مقررات ملی ساختمان در خصوص آسانسور و چاه
هاي مختص به آسانسور باشد.
4. تصرفات درمانی، نگهداري سالمندان ، نگهداري از کودکان خردسال و دبستان ها ، میبایست حداقل یک آسانسور آتش نشانی
با توان حمل یک برانکارد را داشته باشند.
5. حداقل ابعاد مفید اتاق آسانسور آتش نشان با توان حمل برانکارد ، 1200 در 2100 میلیمتر با حداقل بازشوي 0.9 متر است و
حداقل بار اسمی 1000 کیلوگرم براي ظرفیت حمل آسانسور مورد نیاز است.
6. یک آسانسور آتش نشانی بدون توانایی حمل برانکارد، آسانسوري تعریف می شود که قادر به حمل حداقل 8 انسان، همچنین
تحمل وزن 630 کیلوگرم باشد و سایر الزامات مربوط به آسانسور آتش نشانی در این مبحث نیز باید در مورد آن صدق کند.
7. حداکثر مسافت پیمایشی براي رسیدن به آسانسور آتش نشانی در هر طبقه نباید بیشتر 30 متر پیمایشی باشد.( ملاك ،
محاسبه فاصله از دور ترین نقطه در دسترس خروج تا درب آسانسور میباشد.)
8. آسانسور آتشنشان باید به تمامی طبقات ساختمان دسترسی داشته باشد.
9. تمامی سیستم هاي اعلام حریق ساختمان باید به صورت اتوماتیک به مرکز هدایت آسانسور ها متصل بوده؛تا در صورت اعلام
حریق ،کلیه آسانسورها به اجراي برنامه حریق از قبل تعریف شده بپردازند و از سرویس دهی عمومی خارج شوند.
10 . آسانسور آتش نشانی باید داراي یک سیستم مخابراتی توکار در داخل اتاق آسانسور باشد ، تا بتواند ارتباط مستقیم صوتی میان
آتش نشانانی که در هنگام حریق از آن استفاده می کنند و پایانه اي که کنترل دستی آسانسور را در تراز تخلیه خروج بر عهده
دارد بر قرار کند همچنین باید یک دستگاه مخابراتی نیز در اتاق موتور خانه آسانسور آتش نشان نیز موجود باشد.
11 . سیم کشی سیستم مخابراتی باید از درون چاه آسانسور آتش نشان صورت گرفته و داراي مقاومت حداقل دو ساعت در برابر
حریق باشد.
12 . در هنگام بروز حادثه، در صورت قطع برق شهري آسانسور آتش نشانی باید داراي منبع تامین برق ثانویه ( ذخیره) باشد و
سیستم آسانسور آتش نشان به صورت اتوماتیک به منبع تامین انرژي ثانویه متصل شود.( امکان کنترل دستی سیستم تغییر
حالت برق از شهري به ژنراتور صرفا براي مقام مسئول سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد)
13 . منبع برق ثانویه ( ذخیره) باید توان تامین انرژي الکتریکی، به مدت حداقل دو ساعت، براي کلیه تجهیزات آسانسور هاي آتش
نشانی را داشته باشد.
14 . آسانسور آتش نشانی باید در داخل اتاق خود و همچنین در طبقات داراي چراغ هشدار نمایش دهنده اتصال آسانسوربه سیستم
ذخیره انرژي ثانویه ( ذخیره) باشد.

. الزام است لابی آسانسورآتش نشانی داراي سیستم تهویه مخصوص به خود باشد تا در صورت نفوذ دود احتمالی توانایی تخلیه
آن و جا گذاري هواي تازه را داشته باشد.
16 . اجراي لابی ویژه آسانسور آتش نشان که حداقل یک ساعت مقاوم در برابر حریق بوده و همچنین دودبند باشد در تمامی
طبقات الزامی است.
17 . حداقل ابعاد لابی آسانسور آتش نشانی نباید کمتر از ابعاد اتاق آسانسور آتشنشانی باشدو باید امکان گردش برانکارد در آن در
نظر گرفته شود.
18 . درب لابی آسانسور آتشنشان باید خود بسته شو و یا بسته شو به شکل اتوماتیک باشد و تمامی متعلقات آن نظیر چارچوب،
قفل، دستگیره و ... نیز باید حداقل یک ساعت در برابر حریق مقاوم باشند.
19 . درب هاي لابی آسانسور آتشنشان باید در پاسخ به سیگنال ارسال شده از یک دتکتور دودي فعال شده و بسته شوند( این
دتکتور میتواند در فضاي مجاور خارج محیط فضاي مقابل آسانسور نصب گردد.) همچنین درب هاي فضاي مقابل آسانسور
آتشنشان باید تواناي بسته شدن در اثر عملکرد سیستم اعلام حریق ساختمان را نیز داشته باشند.
20 . جزئیات اجرایی ساختمان باید به نحوي باشد که از رسیدن آب به اجزاي آسانسور آتشنشان جلوگیري شود.
21 . سیستم هاي مکانیکی و الکترونیکی آسانسور هاي آتش نشانی باید در زمان هاي مشخص مورد تعمیر و نگهداري قرار بگیرد و
این سرویس ها باید در زمانی انجام بگیرند که ساختمان در حال تعطیلی است یا فعالیت کمی دارد.تعمیرات حداکثر طی 24
ساعت پس از تعطیلی باید انجام شوند.

مراحل خروج از سرویس دهی آسانسور ها درساختمان در هنگام دریافت خبر حریق
تمام آسانسور ها در یک ساختمان به محض دریافت خبر حریق از سوي سیستم اعلام حریق باید:
1. تمامی فراخوانی هاي طبقات را کنسل کنند.
2. اتاق آسانسور باید به تراز تخلیه خروج( یا طبقه اي که قبلا از طرف مسئولین سازمان آتش نشانی تایید شده است) باز گردد و
در هیچ تراز طبقه دیگري توقف نکند.
3. درب اتاق کابین در تراز تخلیه باز شده تا استفاده کنندگان احتمالی حاضر در اتاق آسانسور از آن خارج شوند.
4. درب آسانسور بسته شود و آسانسور از سرویس دهی عمومی خارج شود.
5. آسانسور هاي آتش نشان در تراز تخلیه خروج( یا طبقه اي که قبلا از طرف مسئولین سازمان آتش نشانی تایید شده است) به
واسطه ملزوماتی که در این ضابطه ذکر می شوند آماده فرمان پذیري از مقام مسئول قرار بگیرند.
6. آسانسور هاي آتشنشانی باید به گونه اي برنامه ریزي گردند که در طبقات حریق به هیچ عنوان باز نشوند.

الزامات فنی و تاسیساتی آسانسور هاي آتش نشانی
1. علائم راهنماي آسانسور آتش نشانی باید در ارتفاعی بیشتر از 140 سانتی متر نصب شوند و در هنگام حادثه به صورت چشمک
زن و به رنگ قرمز درآیند واعلام هشدار نمایند. چراغ قرمز چشمک زن باید به گونه اي باشد که کاملا در دید استفاده
کنندگان از لابی باشد و به وضوح، آسانسور خدمات رسان را از بقیه آسانسور هاي خارج از سرویس تمیز دهد.

صفحه کلید آسانسور آتش نشانی شامل کلید قرار دادن آسانسور در وضعیت اضطرار در مدار باشد و همچنین داراي دو گزینه
عادي و فراخانی باشد و کلید هاي الکتریکی باید در داخل کابین و خارج از کابین در تراز تخلیه خروج ( یا طبقه اي که قبلا از
طرف مسئولین سازمان آتش نشانی تایید شده است) آسانسور هاي آتش نشانی قرار بگیرند و به وسیله چراغ قرمز رنگ قابل
تشخیص و تمیز از سایر کلید ها باشندو در صورت نفوذ دود بتوانند خوانایی خود را حفظ کنند .این سویچ ها و روشنایی آنها
باید متصل به برق اضطراري ساختمان بوده و در صورت اعلام حریق توسط شبکه اعلام حریق؛ باید به صورت چشمک زن قرمز
در بیایند.
3. آتش نشانان باید دسترسی مستقیم در تراز تخلیه خروج ساختمان( یا طبقه اي که قبلا از طرف مسئولین سازمان آتش نشانی
تایید شده است) به آسانسور آتش نشانی داشته باشند و اختیار این آسانسور باید به واسطه کلیدي که در اختیار آتش نشانان
است در کنترل اتش نشانان قرار بگیرد.
4. آسانسور هایی که براي حریق در نظر گرفته شده اند باید داراي چاه مجزا بوده که توان تخلیه دود احتمالی در ان در نظر
گرفته شده باشد وبه سیستم برقی مقاوم در برابر آتش براي مدت زمان حداقل دو ساعت مجهز باشند.
5. چاه آسانسور آتش نشانی باید از سایر چاه هاي آسانسور دیگر مجزا شده باشد به گونه اي که در صورت وجود یک چاه
مشترك باید جداره اي مقاوم در برابر اتش ( حداقل معادل دو ساعت) در بین چاه مخصوص به آسانسور آتش نشان و چاه هاي
دیگر تعبیه شود ؛ و بدین صورت چاه مشترك را به دو چاه مجزا تقسیم کنند و یا کل چاه مشترك پیرو ضوابط چاه آسانسور
آتش نشانی طراحی گردد.
6. آسانسور هاي آتش نشانی نمی توانند داراي چاه هاي شیشه اي و چاه شیشه اي لمینیت شده باشند و همچنین در جداره
آنها نمی شود از مصالحی استفاده شود که کمتر از دو ساعت در برابر حریق مقاوم باشند .
7. چاه آسانسور آتش نشانی باید در زمان دریافت خبر حریق نشانی توسط چراغ هایی باقاب هاي مقاوم در برابر گرما روشن و تا
پایان ماموریت آتشنشانان روشن بماند.
8. با شروع از کف چاه، در هر پنج متر چاه آسانسور باید نور پردازي شود ،روشنی چاه آسانسور آتش نشانی باید به سیستم
اضطراري تغذیه نیز متصل شود. تنها سیم کشی روشنایی چاه آسانسور میتواند در داخل چاه آسانسور باشد.
9. جداره داخلی اتاق آسانسور آتش نشانی باید کاملا صاف ،مسطح و بدون برجستگی و یا فرو رفتگی باشند و حمل برانکارد در
آن ها بدون مزاحمت صورت گیرد.
10 . داخل چاه هاي آسانسور آتش نشانی باید فن فشار مثبت وجود داشته باشد تا چاه آسانسور آتش نشانی در هنگام آتش سوزي
و نفوذ دود احتمالی با تامین هواي تازه در اتاق آسانسور ها با مشکل مواجه نشود.
11 . لازم است تا موتور خانه آسانسور آتش نشانی داراي تجهیزات دتکتور واطفاي حریق دستی و اتوماتیک باشند و ادوات مذکور
صرفا مختص اطفا تجهیزات موتور خانه آسانسور باشند.
12 . آسانسور هاي آتش نشانی در هنگام رسیدن به تراز طبقات در زمان حریق باید صداي هشداري حداقل معادل 75 دسی بل
تولید کنند.
13 . وجود هرگونه کانال تاسیساتی و یا برقی متفرقه در چاه آسانسور هاي آتش نشانی ممنوع می باشد(تنها سیم کشی روشنایی
چاه آسانسور میتواند در داخل چاه آسانسور باشد.)
14 . باید وزنه تعادل آسانسور آتش نشانی و همچنین کابین آسانسور آتش نشانی در یک چاه باشند.

15 . تجهیزات برق داخل چاه وروي کابین آسانسورهاي آتشنشانی، واقع در محدوده یک متري هر دیوار داراي درب –باید در برابر
محافظت IPX حداقل با درجه حفاظتی ، EN : چکیدن وپاشیدن آبم حافظت شده و یا براساس استاندارد
شود.
محافظت IP 16 . هرگونه تجهیزات الکتریکی واقع درپایین تراز ارتفاع یک متري کف چاهک آسانسور باید با درجه حفاظتی
شوند. پریز و پایین ترین چراغ روشنایی چاه آسانسور آتشنشانی نیز باید حداقل در فاصله نیم متري ازکف چاه آسانسور
آتش نشانی قرار گیرد.
17 . براي جلوگیري از رسیدن سطح آب، در چاهک به تجهیزاتی که می تواند به نقص در عملکرد آسانسور آتش نشانی منجر شود
باید وسیله اي براي تخلیه آب تعبیه گردد.
0 متر باید در روي کابین تعبیه شود. براي کابین هاي باظرفیت اسمی 630 / 0 متر در 7 / 18 . یک دریچه اضطراري با ابعاد حداقل 5
0 متر باشد. / 0 متر در 6 / کیلوگرم ، ابعاد دریچه باید حداقل 5
19 . تهیه و تعبیه کلیه وسایل نجات از کابین آسانسور آتش نشانی و وسایل مورد نیاز براي نجات از چاه آسانسور آتش نشانی
مطابق با دستورات ضمیمه تصویري این دستور العمل، در داخل و خارج از اتاق آسانسور و چاه آسانسور اجباري است

قوانین فضاهاي امن و لابی آسانسورها
1. ((فضاي امن در برابر آتش))فضایی است که در نظر گرفته شده براي کلیه افرادي که به دلیل خطر حریق از فضاي تصرف خود
خارج شده اند و بواسطه عدم توانایی در استفاده از پلکان اضطراري و یا به هر دلیل دیگري نمیتوانند فورا تراز طبقه خود را به
مقصد تراز تخلیه خروج ترك کنند ، از این رو نیاز است در بخشی مطمئن از همان تراز ساختمان به انتظار رسیدن نیروهاي
امدادي و آتش نشانان باشند.
0/ 2. در ساختمان هاي بالاي 23 متر جانمایی یک فضاي امن به گنجایش تصرف حداقل 50 % متصرفان به ازاي سرانه هر نفر 28
متر براي یک طبقه از هر سه طبقه پی در پی در تراز ساختمان الزامیست . مساحت جانمایی فضاي امن بایددر هیچ حالتی
کمتر از شش متر مربع نباشد و حداقل عمق ( عرض) آن نیز کمتر از دو متر نباشد.
3. جانمایی فضاي امن به ازاي یک طبقه از هر سه طبقه متوالی باید بگونه اي باشد که هیچ تراز طبقه اي فاصله اي بیش از یک
طبقه براي رسیدن متصرفان به یک فضاي امن نداشته باشد.
4. فضاي امن باید حداقل دو ساعت در مقابل حریق دود بند و مقاوم در برابر آتش باشد
5. وجود فضاي امن در برابر آتش براي هر تراز طبقه اي که داراي بار تصرفی بیش از 50 نفر است( فارغ از تعداد طبقات آن
ساختمان و یا ارتفاع طبقه مذکور از سطح زمین) الزامیست ؛ این فضا میتواند به عنوان فضایی مشترك با لابی آسانسور آتش
نشانی و با در نظر گرفتن شرایط ویژه طراحی لابی آسانسور آتش نشان ، با فضاي مذکور ادغام شود.
6. فضاي امن با مصالح تایید شده از سوي مقام مسئول باید حداقل دو ساعت ایمنی خود را در برابر شعله هاي آتش و نفوذ دود
حفظ کند.
7. تمامی فضاهاي امن در طبقات باید دسترسی محافظت شده به حداقل یک خروج (پلکان دور بند و دود بند مطابق با ضوابط
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان) را داشته باشند.

تمامی فضاهاي امن در برابر حریق باید به واسطه درب هاي ایمن مقاوم در برابر آتش و دود بندي شده و یا پرده هاي ضد
آتش و دودبند مورد تایید از سایر فضاهاي ساختمانی جدا گردند و جنس مصالح و دود بندي آنها حداقل دو ساعت تمام در
برابر حرارت اتش و نفوذ دود مقاوم باشد .
9. فضاي امن در برابر آتش میتواند در صورت تایید مسئولان ذي ربط به صورت مصنوعی و به واسطه پرده هاي مکانیکی و با
کنترل الکتریکی ایجاد شود و الزاما نیازي نیست به واسطه مصالح سخت و دائمی ساخته شوند. این پرده ها باید به صورت
الکترونیکی به کاشف هاي اعلام حریق متصل باشند و در هنگام حریق به صورت اتوماتیک به انجام وظیفه بپردازند.
10 . فضاي امن نمیتواند در بن بست هاي عبوري طبقات طراحی شود و دسترسی محافظت شده آن به یک پلکان اضطراري و
یک آسانسور آتش نشانی الزامیست.
11 . ادوات مکانیکی ایجاد پرده هاي جدا کننده فضا و مسائل الکتریکی مربوط به حرکت آنها باید به تایید مقام مسئول برسد و
دود بندي ادوات مکانیکی الحاقی نیز باید مورد تایید قرار بگیرد بگیرد.( ادوات فوق باید به صورت ادواري و در زمان هاي
مشخص مورد آزمایش به منظور تایید صحت عملکرد آنان قرار بگیرند)
12 . الزام است در کلیه فضاهاي امن دتکتور هاي دودي، و ادوات اطفاء ( خاموش کننده اي پودري استاندارد ) نصب گردند.
13 . بار حریق در مناطق امن در برابر آتش به هر صورت باید صفر باشد و وجود وسایل و لوازم اداري از قبیل صندلی ، میز ، پرده و
... به هر عنوان در فضاي امن ممنوع می باشد.
14 . باید در فضاي امن داکت تهویه هوا تعبیه شود تا فضاي امن بتواند هواي تازه مورد نیاز خود را در شرایط اضطراري از فضایی
بیرون از ساختمان تامین کند.
15 . در کلیه نقشه هاي برقی و تاسیساتی عبور ادوات برقی از جمله سیم کشی ها به غیر از بخش سرویس دهنده به فضاي امن و
داکت هاي مکانیکی به غیر از کانال تهویه فضاي امن از سقف و یا دیواره فضاهاي امن ممنوع است.
16 . لازم است مصالح به کار رفته در جداره فضاي امن از نوع مقاوم در برابر حریق باشند و در هنگام آتش سوزي نیز فاقد دود
سمی و ترجیحا هر گونه دودي باشند.
17 . استفاده از سقف هاي کاذب در فضاي امن ممنوع است.
18 . سیم کشی هاي برقی و الکترونیکی فضاي امن باید داراي عایق هاي حرارتی مقاوم در بابر حریق باشند تا حداقل به مدت دو
ساعت در برابر حریق مقاوم باشند.
19 . کابل هاي منبع تغذیه الکتریکی اولیه وثانویه آسانسور آتشنشانان در فضاي امن باید در برابرآتش محافظت شده وجدا از
یکدیگر و جدا از سایر منابع تغذیه باشند.
20 . در صورت قطع برق شهري برق فضاي امن باید از طریق سیستم ذخیره برق ثانویه (ذخیره) تامین شود.
21 . لامپ هاي که درنور پردازي ثانویه درهنگام حریق ایفاي نقش میکنند لازم است درون حباب هاي ویژه مقاوم در برابر حرارت،
محافظت شوند.
22 . لازم است مسیر رسیدن به فضاي امن در طبقات با تابلو هاي ویژه مشخص شود.
23 . طول مسافت پیمایشی براي رسیدن به فضاي امن باید فاقد پله و اختلاف سطح باشد در غیر این صورت لازم است شیب راه ،
جهت حرکت معلول و یا برانکارد وجود داشته باشد و در صورت جانمایی شیب راه در طرح باید دستگیره ویژه عبور معلولین از
شیب راه نیز جانمایی شود.
24 . حداکثر طول پیمایش براي رسیدن به فضاي امن در یک طبقه حداکثر 45 متر باشد.
25 . فضاي امن میبایست به طور کامل به شبکه بارنده مجهز شود.

 فضاي امن ترجیحا باید در مکانی جانمایی شود که دسترسی نیرو هاي آتشنشان ( از طریق آسانسور، پلکان و یا نردبان)به آن
آسانتر باشد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد، میدان بهرود، بلوار عابدی ،  خیابان فاتحان مجتمع علوم پزشکی برج C1طبقه همکف

آدرس کارخانه : تهران ، رباط کریم - انجم آباد خیابان همت ک سعادت ششم  

تلفن دفتر مرکزی :  09901155125 - 02122145041 - 02122141207

ایمیل :   baranagroup521 a gmail.com  -  info a baranagroup.com

نمایندگی  شمال غرب کشور: 

آدرس: تبریز: میرداماد ،فازسوم ویلاشهر، خیابان گلستان، پلاک ۱۱

تلفن : 09143134507 - آقای مطلبی

 

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H