بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن: 02146133360- 09901155125 -09123787125

 

 

ﻧﮑﺎت ﻧﺼﺐ درﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ

1 وﺟﻮد ﺳﻮراخ ﯾﺎ ﺷﮑﺎف در ﺳﻄﻮح در ﯾﺎ ﻗﺎب آن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي در درﻫﺎي داراي درﯾﭽﻪ دﯾﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

3 ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺮاق آﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪون زﻧﮓ زدﮔﯽ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

4 ﺧﻮردﮔﯽ، زﻧﮓ زدﮔﯽ، ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ، ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﯽ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در درﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

5 در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻧﻮار دودﺑﻨﺪ زﯾﺮﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮده ﺗﺎ ﭼﺴﺐ ﻧﻮار ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.ﻧﻮار دودﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﺒﻪ و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.( ﻧﻮار دودﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮز و ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﻮد)

6 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ درﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ) ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ راه ﺧﺮوج و...) ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.

7 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺮاق آﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ و ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ، ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻻ ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻗﻔﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه ( ﭘﻨﯿﮏ ﺑﺎر ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.) ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه درﻫﺎي داﺧﻠﯽ و...( ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد. 7 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺮاق آﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ و ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ، ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻻ ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻗﻔﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه ) ﭘﻨﯿﮏ ﺑﺎر ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.) ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه درﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ داراي ﮔﺰارش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

8 ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ روي در ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
9 ﭘﻼك ﻫﺎي ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮ روي ﭼﺎرﭼﻮب و ﻟﻨﮕﻪ در ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
10. ﺗﻤﺎﻣﯽ درﻫﺎ )ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج( ﺑﺎﯾﺪ داراي ﭘﻼك ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه درﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮي در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺻﺤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.)ﮐﺪﺷﻨﺎﺳﻪ درب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي ﭘﻼك درب،ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه درﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮي در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺻﺤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.)ﮐﺪﺷﻨﺎﺳﻪ درب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي ﭘﻼك درب،ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( 

*ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼك ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

 

11 ﭼﺎرﭼﻮب درﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺖ ﮐﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪود 25 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف داﺧﻞ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺸﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ  ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﻮد.

12 ﺑﻤﻨﻈﻮر اراﺋﻪ  ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ درﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﺮﮐﺖ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺳﺪ.

 

ﻧﮑﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري درﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ

1 ﺑﺮاي ﻧﻈﺎﻓﺖ درﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﺳﺘﻤﺎل و آﺑﮕﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 

2 ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از رﻧﮓ، اﺳﭙﺮه ﻫﺎي رﻧﮕﯽ و ﯾﺎ روﮐﺶ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ، PVC و ... اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.

3 درﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮده، آوﯾﺰ، ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و ﯾﺎ ﺑﺎ آﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

4 در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﮔﻼژ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.

5 ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺳﻠﯿﻪ اي ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﻫﺎ ﺷﻮد.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻓﻨﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه درﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ 

- ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) وﯾﺮاﯾﺶ 1395 – 1392 (؛

- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره 12055-1- " ﻣﻘﺮرات در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ – ﻗﺴﻤﺖ 1 : اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ؛1388  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره 2- 12055- " ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ " – ﻗﺴﻤﺖ دوم – روش ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ، 1388

- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره 18839-1- آزﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ و ﮐﻨﺘﺮل دود ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻫﺎ درﻫﺎي ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ (، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻫﺎي ﮐﺮﮐﺮه اي و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه و اﺟﺰاي ﯾﺮاق آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ﻗﯿﻤﺖ 1- روش ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮاي درﻫﺎ ) درﻫﺎي ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ (، درﻫﺎي ﮐﺮﮐﺮه اي و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه ،1393   اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺎره 8299-2  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎ و اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ– ﻗﺴﻤﺖ 2- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ، 1395

 National Fire Protection Association ( NFPA  252)

 National Fire Protection Association ( NFPA  80)

 EN 1363-1:  2012Fire resistance tests . Generac requirements

 EN  1363-2:2012. Fire resistance test . Alternative and additional procedures

 EN  1634– 1: 2014.Fire resistance and smoke control tests for door , shutter and openable

window assemblies and elements of building hardware. Fire resistance tests for door. Utters and openable windows. 

 EN  13501-2:  2007+ A 1: 2009, Fire classification of construction products and building

elements. Classification using data from fire resistance tests. Excluding ventilation services. 

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، محله پونک ، میدان عدل ،ابتدای مخبری پلاک 64 واحد یک

آدرس کارخانه : استان البرز-  شهرک صنعتی اشتهارد حسابی غربی - نسیم 1 - صبا 1 - قطعه b3697

تلفن دفتر مرکزی : 02146133360 - 02146010805 - 02146019197

تلفن همراه  : 125 87 37 0912 - 125 5 115 0990

فکس ( نمابر) :  02146132854

ایمیل :   firestore a baranagroup.com -  info a baranagroup.com

دفتر امارات : شارجه P.O BOX: 37203 تلفن : Tel: +971 6 5424541 

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H