بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن: 02122141207 -تلفن گویا: 02128423125 - موبایل: 09901155125

 

ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑــﻪ دﻻﯾﻠــﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﻋــﺪم ﺷــﻨﺎﺧﺖ وآﮔــﺎﻫﯽ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ  ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ وﯾﺎ ﺿـﻌﻒ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺑﻮدﺟـﻪ  ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ و ﺿـﺮورت اﺳـﺘﻔﺎده ازاﻟﺒﺴـﻪ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ در  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و اﻣﺪادي ﮐﺸﻮرﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﮐﻠـﯽ در  ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻓــﺮدي و ﺑــﻪ ﻣﺨــﺎﻃﺮه اﻓﺘــﺎدن ﺟــﺎن   ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﯾﺜﺎرﮔﺮﺷﺪه واﯾـﻦ ﻧﻘﯿﺼـﻪ ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ وﻓـﻮر درﮐـ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐـﻼن  ﺷـﻬﺮﻫﺎ ازﻧﻈﺮﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻟـﻮازم  و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ ازﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

لذا جهت اطلاع از ویژگی های البسه استاندارد آتش نشانی جزوه ای مناسب جهت کسب اطلاعات شما عزیزان در سایت قرار داده شده است

لطفا جهت دانلود روی آیکون زیر کلیک نمایید:

Image result for ‫آیکون دانلود‬‎

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد، میدان بهرود، بلوار عابدی ،  خیابان فاتحان مجتمع علوم پزشکی برج C1طبقه همکف

آدرس کارخانه : تهران ، رباط کریم - انجم آباد خیابان همت ک سعادت ششم  

تلفن دفتر مرکزی :  09901155125 - 02122145041 - 02122141207

ایمیل :   baranagroup521 a gmail.com  -  info a baranagroup.com

نمایندگی  شمال غرب کشور: 

آدرس: تبریز: میرداماد ،فازسوم ویلاشهر، خیابان گلستان، پلاک ۱۱

تلفن : 09143134507 - آقای مطلبی

 

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H